Tổng Bí thư: Lý luận và công tác lý luận có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị TƯ 4 khóa XII (Ảnh: N.Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị TƯ 4 khóa XII (Ảnh: N.Bắc)