Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: N.Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: N.Bắc)