Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Ban Cán sự Đảng Chính phủ:

Tổ chức góp ý, kiểm điểm tự phê bình và phê bình