Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiếp tục khẳng định vai trò của công đoàn trong Hiến pháp