Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhân sự tỉnh Bình Phước