Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013