Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách TƯ năm 2017 với tỉ lệ 82,15%

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo tại QH (Ảnh: Q.H)
Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo tại QH (Ảnh: Q.H)