Quốc hội giao Chính phủ thực hiện tăng lương từ 1.7.2013