Phổ biến nội dung góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư