Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

7,8 triệu lao động đã được tạo việc làm trong 5 năm  2011-2015.
7,8 triệu lao động đã được tạo việc làm trong 5 năm 2011-2015.
7,8 triệu lao động đã được tạo việc làm trong 5 năm 2011-2015.
Lên top