“Phải có hướng dẫn trong trường hợp bất khả kháng thì cảnh vệ được nổ súng”