Ông Huỳnh Đảm xin thôi chức chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN