Nhiều bộ ngành địa phương chưa hoàn thành hơn nửa số nhiệm vụ Thủ tướng giao

Tổ kiểm tra làm việc tại Bộ Tài chính.
Tổ kiểm tra làm việc tại Bộ Tài chính.