Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Nói đi đôi với làm

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục

Hội nghị lần thứ tư khóa XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Báo Chính phủ.
Hội nghị lần thứ tư khóa XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Báo Chính phủ.