Nếu không làm giám sát, chỉ còn là Quốc hội viết văn!

Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Ksor Phước: "Hoạt động giám sát thể hiện sức sống của quốc hội"
Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Ksor Phước: "Hoạt động giám sát thể hiện sức sống của quốc hội"
Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Ksor Phước: "Hoạt động giám sát thể hiện sức sống của quốc hội"
Lên top