Năm 2016 Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật