Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,3 triệu đồng/tháng từ 1.7.2017

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo giải trình tiếp thu (Ảnh: Q.H)
Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo giải trình tiếp thu (Ảnh: Q.H)