Kiên quyết tinh giản CCVC năng lực yếu, thiếu trách nhiệm