“Khi có quyền lực ở nông thôn thì nông dân cũng dễ làm vua”