Hỗ trợ giống cây trồng cho 4 tỉnh bị thiệt hại vì bão số 1