Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm:

Đồng bào Công giáo, đạo Tin lành đồng hành, thăng tiến cùng dân tộc