Đề xuất đưa biển số xe đẹp, số điện thoại đẹp vào tài sản công

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Q.H)
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Q.H)