Danh sách đề nghị phong tặng Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động năm 2012 (thời kỳ đổi mới)