Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Trương Tấn Sang: Chống tham nhũng đừng sợ trù úm