Chủ quán nuốt chửng gián trong bát mỳ để không phải bồi thường