Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn công tác dân số tại Lâm Đồng

Các đại biểu dự tập huấn
Các đại biểu dự tập huấn
Các đại biểu dự tập huấn
Lên top