CĐ Y tế VN và CĐ Giáo dục VN đẩy mạnh chăm lo CNVCLĐ trong ngành

CĐ Y tế VN, CĐ Giáo dục VN và LĐLĐ 7 tỉnh miền núi phía Bắc kí kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.
CĐ Y tế VN, CĐ Giáo dục VN và LĐLĐ 7 tỉnh miền núi phía Bắc kí kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.
CĐ Y tế VN, CĐ Giáo dục VN và LĐLĐ 7 tỉnh miền núi phía Bắc kí kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.
Lên top