CĐ Y tế VN phối hợp với 7 LĐLĐ tỉnh trung du miền núi phía Bắc

Việc kí qui chế phối hợp giữa Công đoàn Y tế VN và 7 LĐLĐ tỉnh trung du miền núi phía Bắc giúp chăm lo tốt hơn cho đoàn viên công đoàn ngành.
Việc kí qui chế phối hợp giữa Công đoàn Y tế VN và 7 LĐLĐ tỉnh trung du miền núi phía Bắc giúp chăm lo tốt hơn cho đoàn viên công đoàn ngành.
Việc kí qui chế phối hợp giữa Công đoàn Y tế VN và 7 LĐLĐ tỉnh trung du miền núi phía Bắc giúp chăm lo tốt hơn cho đoàn viên công đoàn ngành.
Lên top