Công đoàn Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng:

Phát động hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Lên top