Công đoàn Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện

Lên top