Hỗ trợ đoàn viên khó khăn một phần tiền cước thuê bao Internet

Ông Đoàn Đắc Trưởng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Đoàn Đắc Trưởng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Đoàn Đắc Trưởng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top