Công đoàn Bộ Tư pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra công đoàn

Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Lên top