Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2020

Các đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn và Chu Văn Bình - Chủ tịch Công Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các tập thể. Ảnh: T.E.A
Các đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn và Chu Văn Bình - Chủ tịch Công Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các tập thể. Ảnh: T.E.A
Các đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn và Chu Văn Bình - Chủ tịch Công Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các tập thể. Ảnh: T.E.A
Lên top