Đồng chí Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Công đoàn là chỗ dựa của đoàn viên, người lao động

Hà Nguyên thực hiện |

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ ngành Ngân hàng luôn đạt kết quả tốt, là nguồn động lực để hoàn thành nhiệm vụ của Ngành. 

Trao đổi với Báo Lao Động, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng VN (CĐ NHVN) cho biết: 

- Thi đua và tổ chức các phong trào thi đua là một nội dung quan trọng mà Công đoàn Ngân hàng Việt nam luôn coi trọng trong chương trình hành động của mình. Để thu hút cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia các phong trào thi đua, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn chú trọng chỉ đạo các cấp công đoàn phải xây dựng các phong trào thi đua thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của Ngành và của tổ chức, đơn vị mình với nội dung, hình thức, cách thức tổ chức thực hiện không ngừng được đổi mới sáng tạo, gắn hoạt động chuyên môn với hoạt động công đoàn; có hình thức khen thưởng thiết thực, nhân rộng kịp thời các điển hình xuất sắc trong mỗi phong trào thi đua, tạo động lực cho các đoàn viên công đoàn hăng hái tham gia.

Trong đó, CĐ NHVN đã khuyến khích công đoàn các cấp tập trung vào một số nội dung thi đua trọng tâm gắn liền với nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong tình hình mới, như: nâng cao trình độ quản lý, kinh doanh tiền tệ, tín dụng; chấp hành pháp luật và quy định hoạt động ngân hàng, tiếp cận và áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động ngân hàng; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí hoạt động; xây dựng hình ảnh người cán bộ ngân hàng trong thời đại mới; áp dụng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Thực hiện chỉ đạo của CĐ NHVN, các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm hoạt động chuyên môn của đơn vị, tổ chức mình nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên công đoàn trong toàn tổ chức, đơn vị mình bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cuốn hút. Một số kết quả cụ thể từ các phong trào thi đua giai đoạn 2013-2018 (nhiệm kỳ V CĐ NHVN) như sau: Các phong trào thi đua đã mang lại 15.770 sáng kiến cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo không khí làm việc phấn khởi, đoàn kết, năng động cho các đơn vị với số tiền làm lợi ước tính trên 215 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2018 có trên 3.400 sáng kiến với số tiền làm lợi ước đạt 21 tỷ đồng.

Phát hiện, nhân rộng và tôn vinh gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho ngành Ngân hàng. Trong đó có nhiều tấm gương người tốt việc tốt từ các giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm ngân nêu cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, trả lại hơn 400.000 món tiền thừa cho khách hàng với trị giá trên 794 tỉ đồng, 156.000USD, 442.000EUR… góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của người cán bộ ngân hàng; nâng cao uy tín của Ngành và quảng bá thương hiệu của các TCTD.

Thưa đồng chí để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do TLĐ giao, CĐ NHVN sẽ đổi mới như thế nào để tập trung được lực lượng NLĐ, nhất là đối với các Công đoàn ngân hàng thương mại ngoài nhà nước?

- Ngay sau Đại hội VI, CĐ NHVN đã khẩn trương chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các giải pháp nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống. Một trong các nội dung trọng tâm được chỉ đạo triển khai thực hiện là đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn do TLĐ giao. Cụ thể, trình Ban cán sự Đảng NHNN ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành ngân hàng, trong đó chỉ đạo toàn diện các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo chuyên môn các cấp trong ngành Ngân hàng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện đối với hoạt động công đoàn trong cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động làm mục tiêu hoạt động.

Chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN, Chủ tịch HĐQT (HĐTV) và Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các TCTD cổ phần ngoài nhà nước quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ các mặt cho hoạt động công đoàn để hoạt động của các cấp công đoàn thực sự hiệu quả, trên tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong toàn ngành Ngân hàng.

Chỉ đạo các cấp công đoàn có các hình thức, phương pháp hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đi sâu, đi sát cơ sở. Tập trung chăm lo đời sống, việc làm, phúc lợi, nhà ở... nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đẩy mạnh các hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên” trong ngành Ngân hàng. Tăng cường chỉ đạo và đổi mới công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tuyên truyền, khuyến khích người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn.Quan tâm thành lập phát và triển đoàn viên công đoàn cơ sở đối với hệ thống Ngân hàng TMCP, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài.Vận động CĐCS các tổ chức tín dụng đang sinh hoạt tại LĐLĐ địa phương chuyển về sinh hoạt trong hệ thống CĐNHVN. Đảm bảo tính tập trung, thống nhất của tổ chức công đoàn Ngành.

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng NHNN và Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, ngay đầu nhiệm kỳ, các cấp công đoàn, đã tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng các định hướng, kế hoạch quan trọng trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 và thực hiện đổi mới toàn diện về phương pháp, nội dung hoạt động với mục tiêu hoạt động công đoàn phải thực sự đi sâu, sát, gắn với thực tiễn hoạt động ở cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và thu hút được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của đoàn viên công đoàn. 

Hiện nay chúng tôi đang rất quan tâm đến vấn đề chuyển sinh hoạt của một số NHTM cổ phần tại một số thành phố lớn đang sinh hoạt cùng với Liên đoàn lao động Thành phố về sinh hoạt tại Công đoàn Ngành Ngân hàng để đảm bảo tính thống nhất, tập trung, hiệu quả của một tổ chức công đoàn chuyên Ngành. Tuy nhiên vấn đề này phụ thuộc nhiều vào sự chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động VN và sự đồng thuận của các Liên đoàn lao động Thành phố. 

Việt Nam tham gia CPTTP và bắt đầu bước vào thời kỳ 4.0, CĐ NHVN đã có những quyết sách gì để thực sự mang lại quyền lợi về chính trị, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng NHNN, thưa đồng chí? 

- CPTPP và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mang lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển. Trong bối cảnh chung đó, CĐ NHVN phối hợp với các tổ chức chuyên môn trong Ngành phân tích, đánh giá toàn diện những tác động của CPTPP và cuộc cách mạng 4.0 đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng. Từ đó xác định rõ những việc cần làm để phát huy tối đa cơ hội và vượt qua thách thức, đảm bảo hoạt động ngân hàng phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững, trong đó ngành Ngân hàng cần chú trọng đầu tư vốn tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu được hưởng lợi từ CPTPP; tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0, đi đôi với tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Trên cơ sở đó, CĐ NHVN chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở:  Phối hợp với chuyên môn các cấp quán triệt sâu sắc và có các giải pháp phù hợp tận dụng các cơ hội, vượt qua thách thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, đơn vị mình;  Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến từng đoàn viên công đoàn của tổ chức mình để có nhận thức đầy đủ và quyết tâm triển khai quyết liệt các giải pháp đặt ra; Đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, đảm bảo chăm lo thiết thực và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động trước những tác động của CPTPP và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nói chung, trước cơ hội và thách thức của xu thế thời đại 4.0 và tác động của CPTPP, chúng tôi nhận thức rằng mọi cấp công đoàn đều phải tự nhận thức trách nhiệm của mình cần và có nhiều biện pháp đổi mới tư duy và hoạt động trên mọi lĩnh vực. Nhưng điều cốt lõi nhất là tổ chức công đoàn các cấp phải tự chứng minh được, phải làm sao người lao động thấy được công đoàn thực sự là chỗ dự cả về tinh thần, vật chất, là nơi chăm lo, quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ, là nơi họi được chia xẻ, tham gia và đóng góp với tinh thần tự nguyện, nhiệt tình trách nhiệm.

Để có được điều đó CĐ NHVN cũng đã báo cáo và có sự phối hợp hỗ trợ toàn diện của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, đã có chỉ thị của đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng – Thống đốc NHNN yêu cầu các cấp, các đơn vị quan tâm hỗ trợ phối hợp để làm tốt chức năng công đoàn ở các tổ chức, các đơn vị, phát huy vai trò tập hợp, giáo dục quần chúng, hướng vào mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chương trình toàn Ngành năm 2019 và kế hoạch 5 năm này. 

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hà Nguyên thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng VN luôn tích cực đổi mới phương pháp hoạt động

Trà Triệu |

Sáng 1.4, nhân kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng VN (1.4.1993 - 1.4.2019), đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch đã tới chúc mừng tập thể cán bộ, đoàn viên CĐ Ngân hàng Việt Nam.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.12, CĐ Ngân hàng VN đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Xây dựng hình ảnh, thương hiệu người cán bộ ngân hàng uy tín, trách nhiệm

Quế Chi |

Sáng 19.10, CĐ Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội VI CĐ Ngân hàng Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ

Trà Triệu |

Ngày 12.7, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng VN Nguyễn Văn Tân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, Công đoàn Ngân hàng VN đã vận động cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hà Nội: Cần làm rõ các khoản thu chi tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân - Trà My |

Sau bài phản ánh về việc xuất hiện nhiều khoản thu lạ trong danh mục các khoản dự kiến thu đầu năm học 2022-2023 của Trường mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của phụ huynh về việc công khai các khoản thu chi của nhà trường trong nhiều năm học vừa qua.

Nga đặt lộ trình cắt giảm xuất khẩu khí đốt đến 2025

Thanh Hà |

Nga dự tính giảm lượng khí đốt đưa vào thị trường toàn cầu trong 3 năm tới. Con số này nêu bật thách thức mà người tiêu dùng Châu Âu phải đối mặt. 

Thời điểm mưa dông diện rộng ở miền Bắc kết thúc, nắng nóng quay lại

MẠNH HOẠT |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 26.9, mưa dông chấm dứt, thời tiết nắng nóng là chủ đạo quay lại khu vực Bắc Bộ. 

Kết nối cung cầu thị trường lao động

Anh Thư - Quỳnh Chi |

Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm nhưng khó có công việc ưng ý; doanh nghiệp “khát” lao động song tuyển dụng mãi không đủ chỉ tiêu. Để cung - cầu lao động tiệm cận nhau, công tác dự báo thị trường lao động cần đẩy mạnh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của người lao động, cũng như doanh nghiệp.

Công đoàn Ngân hàng VN luôn tích cực đổi mới phương pháp hoạt động

Trà Triệu |

Sáng 1.4, nhân kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng VN (1.4.1993 - 1.4.2019), đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch đã tới chúc mừng tập thể cán bộ, đoàn viên CĐ Ngân hàng Việt Nam.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.12, CĐ Ngân hàng VN đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Xây dựng hình ảnh, thương hiệu người cán bộ ngân hàng uy tín, trách nhiệm

Quế Chi |

Sáng 19.10, CĐ Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội VI CĐ Ngân hàng Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ

Trà Triệu |

Ngày 12.7, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng VN Nguyễn Văn Tân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, Công đoàn Ngân hàng VN đã vận động cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.