Ngành Hàng hải phát động phong trào thi đua đặc biệt

Người lao động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam phát động. Ảnh: CĐHH
Người lao động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam phát động. Ảnh: CĐHH
Người lao động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam phát động. Ảnh: CĐHH
Lên top