Khánh thành Phòng Truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Trên 300 tài liệu, hiện vật được trưng bày tại Phòng Truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Trên 300 tài liệu, hiện vật được trưng bày tại Phòng Truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Trên 300 tài liệu, hiện vật được trưng bày tại Phòng Truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Lên top