Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 hỗ trợ 380 triệu đồng cho CBCNV

Lên top