Trong 10 năm, hỗ trợ 6.000 lượt nữ lao động Dầu khí

Lên top