Công đoàn PVFCCo tổ chức nắm bắt ý kiến người lao động “3 tại chỗ”

Lên top