Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo Công đoàn và Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam làm việc với đơn vị. Ảnh: Xuân Tùng
Lãnh đạo Công đoàn và Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam làm việc với đơn vị. Ảnh: Xuân Tùng
Lãnh đạo Công đoàn và Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam làm việc với đơn vị. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top