Công đoàn Công thương phấn đấu có trên 70% thỏa ước lao động tập thể

Tập huấn kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Ảnh: C.Đ.C.T
Tập huấn kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Ảnh: C.Đ.C.T
Tập huấn kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Ảnh: C.Đ.C.T
Lên top