Thế mạnh... ai nấy làm!

Đà Nẵng. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo.
Đà Nẵng. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo.