Lạm dụng... công nghệ cao

Khái niệm nông nghiệp công nghệ cao đã được nhắc đến từ những năm 2000. Ảnh: Khám Phá.
Khái niệm nông nghiệp công nghệ cao đã được nhắc đến từ những năm 2000. Ảnh: Khám Phá.
Khái niệm nông nghiệp công nghệ cao đã được nhắc đến từ những năm 2000. Ảnh: Khám Phá.
Lên top