Khi tham mưu “có vấn đề”

Mặc dù đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên đến nay, dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của TP. Nha Trang vẫn chưa thể triển khai. Ảnh: VTV.
Mặc dù đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên đến nay, dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của TP. Nha Trang vẫn chưa thể triển khai. Ảnh: VTV.
Mặc dù đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên đến nay, dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của TP. Nha Trang vẫn chưa thể triển khai. Ảnh: VTV.
Lên top