Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dùng tiền “chạy việc”