Đảo tiền tiêu thiếu... nước sinh hoạt

Tình trạng người dân phải qua lại các đảo lấy nước không hiếm. Ảnh: Báo Quãng Ngãi.
Tình trạng người dân phải qua lại các đảo lấy nước không hiếm. Ảnh: Báo Quãng Ngãi.
Tình trạng người dân phải qua lại các đảo lấy nước không hiếm. Ảnh: Báo Quãng Ngãi.