Lo cho 33.000 công nhân như anh em ruột thịt

CĐCS Cty Taekwang Vina tổ chức giải cầu lông cho người lao động.
CĐCS Cty Taekwang Vina tổ chức giải cầu lông cho người lao động.