Xây dựng Quỹ “Vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo”