Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuyên truyền pháp luật của Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng: Hiểu về quyền để bảo vệ lợi ích của người lao động