Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm nội dung có lợi cho người lao động vào thoả ước lao động tập thể